Podmínky pro účast dítěte a jeho doprovodu v kurzu plavání kojenců a batolat

 

 1. Dítě i jeho doprovod musejí být zdraví, bez podezření na jakékoliv infekční, kožní či jiné onemocnění. Každý je povinen bezpodmínečně dodržovat maximální hygienu.
 2. Každý přichází důkladně umyt, před vstupem na bazén každý použije sprchu a mýdlo, dítěti je nutno důkladně umýt zejména zadeček. Před vstupem do bazénu musí být každý důkladně odlíčen.
 3. Dítě musí mít dětské plavky, které spolehlivě zabrání případné stolici ve znečištění vody. Plavky musí těsnit kolem bříška a nožiček. Na některých bazénech jsou podmínkou jednorázové plenkové plavky. V popisu jednotlivých bazénů je vždy uvedeno, jaké plavky jsou vyžadovány. Bez vhodných plavek nebude umožněn vstup do bazénu.
 4. S dítětem je ve vodě přítomen jeden rodič. Pokud to umožňují podmínky bazénu, může instruktorka povolit přítomnost dalšího člena rodiny. Jeho přítomnost je možná pouze s výslovných předchozím souhlasem instruktorky a za podmínek, že další člen rodiny splňuje podmínky pro účast – není infekční, je dostatečně umytý a nenarušuje průběh lekce. Není možná přítomnost dalšího dítěte, které není v lekci zapsáno. Děti, které nejsou přihlášeny do dané skupiny, nemají do bazénu přístup a nesmějí rušit probíhající lekci
 5. Místo v kurzu je rezervováno pro klienty, kteří zaplatí nevratnou zálohu na základě faktury, kterou vygeneruje přihlašovací systém. V případě, že klient do kurzu nenastoupí, bude záloha využita na pokrytí nákladů spojených s rezervací.
 6. Kurzovné po zahájení kurzu není možné vracet. Za nevyužité lekce, pokud je to provozně možné, budou poskytnuty náhrady, pokud bude absence dostatečně včas omluvena. Případné náhrady je nutno využít v období zaplaceného kurzu a není možno převést je do následujícího kurzu. Kurzovné je cena za celý kurz a je zvýhodněno proti platbě jednotlivých lekcí. Odvozuje se od ceny pronájmu bazénu a na jednotlivých bazénech se může lišit. Kurzovné se vztahuje k období, ve kterém kurz probíhá a jednotlivé lekce není možné převádět do dalších kurzů. Pouze v případě, že klient pokračuje v navazujícím kurzu, rezervační systém může převést náhrady do bezprostředně navazujícího kurzu. V tom případě je nutné je vyčerpat v prvních dvou měsících dalšího kurzu.
 7. Za lekce, které byly omluveny v rezervačním a náhradovém systému nejpozději do 20,00 hod dne, který předchází omlouvané lekci, systém umožňuje čerpat náhradu.
 8. Náhrady si klienti plánují sami dle svých požadavků prostřednictvím rezervačního a náhradového systému na adrese www.aquababyclub.webooker.eu. Náhrady lze čerpat v akutálním kurzu. Omezení náhrad není počtem, ale pouze případnou kapacitou.
 9. Kurz má většinou přiřazeny tzv. přednáhrady. Ty lze čerpat ještě dříve, než dojde k samotné absenci. Z fondu přednáhrad lze čerpat i v případě, že se některou lekci nepodařilo omluvit včas a systém tak nepřidělí klasickou náhradu.
 10. Délka lekce je určena typem kurzu. Většina lekcí trvá 30 nebo 45 minut. V žádném případě není možné vstupovat do bazénu před zahájením vlastní lekce nebo v něm zůstávat po jejím skončení. Narušování lekce před začátkem nebo po konci vlastní lekci je považováno za hrubé porušení podmínek k účasti a v případě jeho opakování je provozovatel kurzu oprávněn ukončit účast dítěte v kurzu bez náhrady.
 11. Případný pobyt ve vířivce je možný jen po předchozím souhlasu instruktorky. V žádném případě není možné vstupovat do vířivky, pokud v ní probíhá lekce. Pro vstup do vířivky platí přísná hygienická pravidla. Jejich dodržování je bezpodmínečně nutné. Při přechodu z bazénu do vířivky dochází k samovolnému uvolnění svalů i svěračů. Je proto nutné před vstupem do vířivky absolvovat vyprázdnění na nočníku a pod teplou sprchou. Pobyt ve vířivce je možný pouze v přítomnosti instruktorky.
 12. Jakékoliv zdravotní problémy je nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem a informovat o nich instruktorku.
 13. Při focení na bazénu je nutno dodržovat ustanovení GDPR. Podle nových pravidel lze fotit pouze své vlastní dítě. Dbejte, prosím, na to, aby se ve Vašich záběrech neocitl nikdo jiný. Pro záběry více dětí nebo celé skupiny musíte mít souhlas všech, kdo se mohou na fotografii objevit.
 14. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí. Cenné věci je možno uložit u instruktorek.
 15. Hrubé nebo opakované porušení těchto podmínek je důvodem k okamžitému vyloučení z kurzu bez nároku na náhradu.
 16. Souhlas s tímto řádem je podmínkou pro účast v kurzu. Přihlášením na kurz klient vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.